vah panorama 01.jpg


Trenčín na Váhu – mesto na rieke


             27.10.2010 Verejná diskusia v klube lúč otvára tému Trenčianskeho nábrežia širšej verejnosti. Predloženým konceptom mesta je vytvorenie nových parkovacích miest, bytov, obchodov a kancelárií v centre na čo naväzuje aj súčasná podoba územného plánu. Aj keď obraz mestského centra posadeného na breh rieky pôsobí impozantným dojmom, úplé zastavanie nového územia vedie k úvahe či by mesto odlišným prístupom nemohlo získať viac. Diskusia teda nebola iba pripomienkovaním predkladaných návrhov, no skôr hľadaním vízie či nosnej myšlienky ďalšieho vývoja mesta.

             Uvoľnené plochy v centre sú príležitosťou pre úplne novú koncepciu jeho vnútorného usporiadania. Nakoniec takýchto pôch bude mať mesto vicero a to vo vzájomnej náväznosti. Napríklad územia stagnujúceho priemyslu, nevyužívané plochy pri stanici, kasárne ktoré by svoju funkciu plnili rovnako dobre aj mimo mestského centra, izolované plochy mestskej zelene, a tiež uzlové body ktoré umožňujú ich vzájomné prepojenie.

             Nový Trenčiansky „diameter“ tak začína v priestoroch upadajúcich priemyselných zón Merina, pohlcuje vojenský areál, začleňuje hlavný mestský park, oživuje nábrežie, „kolonádovým“ mostom prechádza na náprotivnú stranu a spája mesto s novým mestským centrom v časti „Zamarovce“ až po objekty liehovaru Old Herold, čím prepája obidva brehy do jedného celku.

diameter schema small.jpg

(Ideová skica mestského “diametru”)


            Širší urbanistický pohľad tak umožňuje riešenie viacerých problémov, ako je dopravná situácia, kvalitná obč. vybavenoť, šport, kvalita a dostupnosť bývania, posilnenie spoločenského a kultúrneho potenciálu mesta, ako aj nová identita mesta ako takého. Cieľom nieje budovanie nových štvrtí v snahe o „moderné“ mesto, no skôr sprístupnenie a zhodnotenie súčastných mestských častí, ich vhodným doplnením a vzájomným previazaním do jedného organizmu.des halles lille france auc 02.jpg


(Revitalizácia priemyselnej zóny Lille, Francúzko (GénéroCité, Actar 2008))

             Námestia a pešie zóny, parky a korzá sú kostrou verejného mestského priestoru kde automobilová doprava plní obslužnú funkciu.

rez riekou small.jpg


(Rez nábrežným priestorom)

             Princíp záhradného mesta je jednou z mnohých tém ktoré by mohli ideovo naplniť tento priestor. Mesto koncipované na ose zeleného pásu, sústreďujúceho spločenský, kultúrny, športový život, ako tranzitná zóna pre odlľahlejšie mestské časti, tvorený širokým spektrom mestotvorných funkcií špecifikujúcich identitu miesta.
    Snahou je taktiež umocnenie jednej z hlavných charakteristík mesta – rieky Váh, a jej prepojením s mestom v celej jeho hĺbke.


urb schema pesie tahy  zelen.jpg


             Hlavnou otázkou v najbližšej dobe je koncepcia dopravy v centre a to najmä ulíc Hasičská a Štefánikova, ktoré determinujú možnosti rišenia. Je pritom potrebné prihliadať nielen na kapacitné požiadanvy dopravných uzlov no taktiež na kvalitu verejného mestského priestoru ktorého je v Trenčíne ako šafránu.namestie pri tatre.jpg

(námestie pri hotely Tatra)

(skica nástupného mestského priestoru, zákres do fotografie, zdroj: Trenčín klenot stredného povžia,vyd r. 2000)
 
Menu
   

Menu         Realizácia: Weblux (AP soft)